niedziela, maj 28, 2017

image image image image image image image image image image

Historia ośrodka

„DOM MIŁOŚCI…” – krótka historia

Mały Jubileusz „5 - lecia swej służby” obchodzi w   roku 2012 Ośrodek Caritas Diecezji Bielsko – Żywieckiej im. Św. Józefa w Szczyrku - Czyrnej. Mieści się on na jednej z beskidzkich polan u podnóża Małego Skrzycznego, gdzie „przycupnął” pawilon mieszkalny i zabudowania gospodarcze.  

Działkę pod budowę obiektu ofiarowało diecezji bielsko-żywieckiej w roku 1999 małżeństwo - Wiktoria i Karol Laszczakowie, przekazując swój rodzinny dom wraz z gospodarstwem. To ich dar stał się impulsem do podjęcia starań o utworzenie tej nowej placówki Caritas. Państwo Laszczakowie swym wielkim sercem i modlitwą towarzyszyli powstaniu „domu Miłości”, jak sami postrzegali to dzieło.

Kilka lat później jeden z prywatnych przedsiębiorców z Hałcnowa podarował tutejszej Caritas 12 nowoczesnych baraków mieszkalnych, które zostały zaadaptowane do nowych warunków i wkomponowano je w bryłę nowego obiektu, dopasowując estetycznie do malowniczego, górskiego otoczenia. Budowę rozpoczęto w 2004 roku, a zakończono w sierpniu 2007 roku. Ośrodek został wybudowany ze środków Caritas Polska i Caritas diecezji bielsko – żywieckiej oraz dzięki darowiznom indywidualnych sponsorów i instytucji wspierających budowę.

20 września 2007 roku  ks. biskup ordynariusz Tadeusz Rakoczy pobłogosławił usytuowane na górskiej polanie zabudowania i poświęcił kaplicę Ośrodka, oddając całość dzieła w opiekę św. Józefowi.

W czasie uroczystości poświęcenia Ksiądz Biskup życzył, „aby to miejsce twórczo służyło naszej diecezji i "oby jak najobficiej szczyrkała tu Boża łaska”.

Pierwszym kierownikiem szczyrkowskiego ośrodka został mianowany przez ks. Biskupa Ordynariusza ks. Piotr Hoffman.Za: Gość niedzielny (Gość bielsko – żywiecki) z 30 września 2007roku nr 39/801

Nowy dom Caritas w Szczyrku czeka na Gości

W czwartek 20 września 2007 roku biskup Tadeusz Rakoczy poświęcił nowy ośrodek Caritas naszej diecezji, zbudowany na zboczu Małego Skrzycznego, w pięknym górskim otoczeniu w Szczyrku-Czyrnej.

– Ten dom służyć będzie jako miejsce wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych, osób niepełnosprawnych, a tak­że na spotkania formacyjne mło­dzieży, oazy rodzin czy Akcji Ka­tolickiej – mówił, witając uczest­ników uroczystości ks. kan. Józef Zajda, dyrektor diecezjalnej Cari­tas i zarazem budowniczy ośrod­ka. Wśród gości byli liczni księża, przedstawiciele Caritas Polskiej, władz samorządowych i instytucji wspierających budowę, m.in. ży­wieckiej firmy „Rembud” i firmy „Anga” z Hałcnowa.

Pobłogosławienie usytuowa­nych na górskiej polanie zabudo­wań poprzedziła Msza święta po­łączona z poświęceniem ośrod­kowej kaplicy, noszącej – podob­nie jak cała placówka wezwanie św. Józefa. Podczas modlitwy po­lecano Bożej opiece dobroczyń­ców dzieła. W tym gronie znaleźli się Wiktoria i Karol Laszczakowie, którzy ofiarowali diecezji rodzin­ny dom wraz z gospodarstwem. Ich dar stał się impulsem do pod­jęcia starań o utworzenie tam no­wej placówki Caritas.

– Jesteśmy wraz z mężem bar­dzo szczęśliwi i wdzięczni Panu Bogu, że pozwolił nam dożyć te­go radosnego dnia, kiedy dzieło jest gotowe – mówiła wzruszo­na Wiktoria Laszczak, odbierając wraz z podziękowaniami kwiaty i symboliczny medal Caritas.

– Ten dom i wszystko, co się będzie w nim działo, będzie jed­ną z piękniejszych pereł w pa­pieskiej koronie, którą ozdobimy w przyszłym roku skronie Mat­ki Bożej na Górce. Oby jak najob­ficiej szczyrka­ła tu Boża łaska – mówił biskup Rakoczy, dzię­kując wszyst­kim, dzięki któ­rym ośrodek w Szczyrku po­wstał. Jak pod­kreślił, chodziło o to, by to miej­sce twórczo służyło naszej die­cezji.

Nad przybywającymi tu gru­pami i duchową formacją czuwać będzie mianowany przez biskupa Rakoczego kierownikiem szczyr­kowskiego ośrodka ks. Piotr Hoff­mann. TM

 

Za www.old.caritas.pl


Kardynał Stanisław Dziwisz w Ośrodku Caritas w Szczyrku


W niedzielę 21 września Ośrodek Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Szczyrku Czyrnej odwiedził kardynał Stanisław Dziwisz. Kapłan, któremu towarzyszył ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, bp Tadeusz Rakoczy, w czasie kilkugodzinnego pobytu, podziwiał panoramę Szczyrku i Podbeskidzia roztaczającą się z tarasu ośrodka Caritas i wspominał przy tym swoje górskie wyprawy, szczególnie te w których towarzyszył słudze Bożemu Janowi Pawłowi II.
Okazją do odwiedzin Ośrodka Caritas w Szczyrku była koronacja papieskimi koronami obrazu Matki Bożej Królowej Polski w „na Górce”, której kardynał dokonał tego samego dnia w południe.

 Złote myśli

Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą.

Facebook Slide Likebox